مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (367)

1) فرهنگ‌سازمانی فرهمند:352) فرهنگ‌سازمانی وسواسی:353) فرهنگ‌سازمانی پرهیزکننده:354) فرهنگ‌سازمانی سیاسی شده:355) فرهنگ‌سازمانی دیوان سالارانه:352-1-1-4- ابعاد فرهنگ سازمانی372-1-1-5- ویژگی فرهنگ‌سازمانی382-1-1-6- عوامل مؤثر بر شکل‌گیری فرهنگ‌سازمانی3810-1-1-7- کارکردهای فرهنگ‌سازمانی392-1-2- جوسازمانی41 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (366)

2-2-11-6- دستگاه لنفاوی 202-2-11-7- دستگاه دفع ادرار 202-2-11-8- دستگاه گوارش212-2-11-9- دستگاه عصبی222-2-11-10- غدد درون ریز232-2-11-11- اندامهای حسی232-2-11-11-1- اندام بویایی 232-2-11-11-2- عضو جاکوبسن 242-2-11-11-2- اندام شنوایی 242-2-11-11-3- اندام بینایی 252-2-11-11-4- اندام حفره ای 252-2-11- 15- دستگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (365)

2-4-4- حس مکان232-4-5- حس لامکانی یا احساس بیمکانی242-4-6- حافظهی جمعی252-4-7- خرد جمعی252-4-8- شعور و حافظهی جمعی262-5- وجه سوم در هستی: ماده،‌ انرژی و ” شعور ” 262-5-1- نظریهی شعور262-5-2- پزشکی هومیوپاتی282-6- استفاده از نظریهی شعور Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (363)

1-10)تقسیم‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها ……………………………………………………………………………………………. 311-10-1) طبقه‌بندی بر مبنای شباهت عمومی ساختار شیمیایی…………………………………………………… 311-10-1-1)ماکرولیدها ………………………………………………………………………………………………………… 331-10-2) طبقه‌بندی بر اساس مکانیسم عمل……………………………………………………………………………. 351-10-3)آنتی‌بیوتیک‌های بازدارنده سنتز پروتئین………………………………………………………………………..351-11)عوامل تعیین‌کننده حساسیت و مقاومت میکروارگانیسم ها به آنتی‌بیوتیک‌ها………………………… 361-12)انتخاب آنتی‌بیوتیک‌ها……………………………………………………………………………………………………. 371-13)موارد کاربرد Read more…

By 92, ago